19 Jūl

Norisinājusies kopīgā zinību gūšana

Liepājas Diabēta biedrība no 01.05.2019. ir sekmīgi realizējusi Liepājas Domes līdzfinansēto NVO projektu „Veiksmīgs pašmenedžments – cukura diabēta ārstēšanas pamats”. Pasākums notika Ziemupē, Dvēseles veldzes dārzā. Apkopojot piedzīvoto, secinām, ka tika sasniegts projekta mērķis – izglītoti triju paaudžu pacienti ar cukura diabētu un viņu tuvinieki diabēta kontroles un aprūpes jautājumos, nodrošinot psiholoģisku atbalstu un radošu brīvā laika pavadīšanu. Projekta mērķa grupu veidoja 63 personas – 13 bērni, 27 jaunieši un vidējā paaudze, kā arī 23 seniori. Mērķa grupā tika pārstāvēti I un II tipa diabēta pacienti un viņu tuvinieki. 63 mērķa grupu dalībniekiem tika nodrošinātas izglītojoši radošas aktivitātes, kas palīdzēja paaugstināt izpratni par diabēta pašmenedžmenta nozīmi slimības kontrolē un prognozē, kā arī tika sniegts psiholoģiskais atbalsts un praktiskas konsultācijas relaksējošā un kreatīvā vidē. Iegūtas zināšanas ar nozīmīgu ilgtermiņa ieguldījumu.

Veiksmīgi tika īstenotas visas paredzētās projekta aktivitātes:

1. Projekta vadīšana
2. Mērķa grupu atlase
3. Lektoru, nodarbību vadītāju atlase un piesaiste
4. Materiāli tehnisko līdzekļu sagatavošana, iepirkšana un nodrošināšana.
5. Pasākuma organizēšana
6. Pasākuma norise – lekcijas, nodarbības un individuālās konsultācijas
7. Projekta izvērtēšana
8. Projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana

Projekta norise tika izvērtēta pasākuma realizācijas dienā, saņemot atgriezenisko saiti no projekta mērķa grupām, kā arī apspriežot projekta norisi ar projekta vadītāju un organizētājiem Liepājas Diabēta biedrībā 01.07.2019. Mērķa grupas un projekta īstenotāji atzina, ka projekts norisinājies sekmīgi un ir iegūtas zināšanas cukura diabēta pašmenedžmentā, kā arī kreatīvi un relaksējoši pavadīts laiks, gūti jauni kontakti un iespaidi.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums – gan biedriem, gan to ģimenes locekļiem! Jo īpāšs paldies Līgai Ēriksonei un Evijai Siliņai, bez kuru palīdzības šis pasākums nebūtu izdevies!

Vissirsnīgākie pateicības vārdi Ilzei Veilandei, kura ieradās pie mums no Rīgas, lai pamācītu, paskaidrotu un līdzētu rast iespēju sadzīvot ar diabētu!